Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności w stosunku do witryny internetowej adamiukstudio.pl

Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio) deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryny internetowej adamiukstudio.pl

Informuję, iż Użytkownik może kontaktować się z Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio) bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na stronę adamiukstudio.pl w celu zapoznania się z informacjami na temat usług oraz obejrzenia określonych informacji, bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem podmiotowi należącemu do Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio) realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat produktu).

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio) poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Definicje

Strona adamiukstudio.pl - witryna internetowa obsługiwana przez Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio)

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Cookies - pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego.

Google Analytics - oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronach www oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane administratora danych osobowych

Administratorem gromadzonych danych jest Marcin Adamiuk.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować przez e‑mail: kontakt@adamiukstudio.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem, Marcin Adamiuk przetwarza Twoje dane osobowe - w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzam takie dane osobowe, jak:

imię,
adres e-mail,
adres IP,
data.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecydujesz się podać również nazwisko, uznam, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Swojego nazwiska - wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Marcina Adamiuka, przetwarzam takie dane osobowe, jak:

data i godzina odwiedzin strony,
rodzaj systemu operacyjnego,
przybliżona lokalizacja,
rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
czas spędzony na stronie,
odwiedzone podstrony,
podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem adamiukstudio.pl jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzam takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

adres IP,
data i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej,
informacje o systemie operacyjnym

Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony adamiukstudio.pl. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem adamiukstudio.pl jest administrowanie stroną internetową).

Pliki cookies

Strona adamiukstudio.pl stosuje tzw. cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio) dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Witryna adamiukstudio.pl stosuje następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.

„analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików cookies, instalując plug-in https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć - wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
wysłać maila bezpośrednio na adres kontakt@adamiukstudio.pl.

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

2. Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu - bez tego nie jestem w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Jak większość osób, korzystam z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. - więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

4. W każdej chwili udzielę dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informuję, że dane osobowe przetwarzam przez okres:

trwania realizacji projektu - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania usługi.

Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.

2. Szanuję Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiam uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:

wysłanie maila bezpośrednio na adres kontakt@adamiukstudio.pl.

Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji

Witryna internetowa adamiukstudio.pl może zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio) nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

Postanowienia końcowe

Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio) jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronach Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio) Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną Marcin Adamiuk (Adamiuk Studio).